wypozyczalnia

as

wypozyczalnia

mechanika

mechanika

mechanika
Rodo - informacje

Obowiązek informacyjny

Kto jest Administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Auto-Serwis Ireneusz Ławniczak z siedzibą
w Żychlinie przy ul. Jodłowej 31, 62-571 Stare Miasto, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Auto-Serwis Ławniczak moich danych osobowych?

W pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać od Ciebie niezbędne informacje do zawarcia umowy. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, nr PESEL oraz dane adresowe. Możemy również otrzymać Twój adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne. Ze względów bezpieczeństwa, na terenie przedsiębiorstwa zamontowany jest monitoring wizyjny, w związku z powyższym dane które możemy przetwarzać - jest również Twój wizerunek.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

- wykonywanie czynności związanych z umową a w tym czynności poprzedzających jej zawarcie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*)

- wykonywanie czynności zgodnie z udzieloną zgodą, np. w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

- jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi podatkowe, przez co spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)

- jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń
z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO)

- kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić termin usługi, przypomnieć Ci o wizycie czy poinformować o zakresie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO)

- zapewniamy bezpieczeństwo osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Czy moje dane mogą zostać innemu podmiotowi udostępnione?

Twoje dane mogą zostać udostępnione:

- podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa

- dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych

- dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym)

Jak długo przetwarzane są moje dane?

- na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

- jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego

– w związku z danymi archiwalnymi - po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;

- w związku z wyrażoną Twoją zgodą - do czasu odwołania zgody.

- w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym – 2 tygodnie.

Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby zawrzeć z Tobą umowę. Nie dotyczy to danych przekazanych w celu przesyłania informacji handlowych.

Czy moje dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany?

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie wiąże się to
z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.

Jakie są moje prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Auto-Serwis Ireneusz Ławniczak sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami telefonicznie, poprzez e-mail czy odwiedź nas w siedzibie.

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 
Żychlin, ul. Jodłowa 31
62-571 Stare Miasto
tel : +48 63 244 26 85

Pomoc drogowa

+48 665 607 607

Copyright Auto Serwis Ławniczak 2010 | Projekt i wykonanie webplatinum.eu