Auto Serwis Ławniczak

63 244 26 85, 665 607 607

lawniczak@bosch-service.pl

Godziny otwarcia: pt: 8:00-16:00, sb: 8:00-13:00

Regulamin wynajmu i użytkowania pojazdów

Niniejszy Regulamin wynajmu Pojazdów stanowi załącznik do UMOWY.  

Zasady wynajmu i użytkowania pojazdów.

 1. Czas trwania Wynajmu.
  1. Okres wynajmu zostaje wskazany na zamówieniu dot. danego Pojazdu. Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Pojazd w miejscu, dniu i o godzinie określonych w umowie. Czas trwania może zostać przedłużony, na podst. informacji przekazanej nie później niż 2 dni przed zakończeniem terminu wynajmu, w formie email od osoby upoważnionej ze strony Wynajmującego. Informacja powinna zawierać przewidywany termin zwrotu Przedmiotu najmu.
   W przypadku nie spełnienia tego warunku oraz braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w zamówieniu, Najemca zobowiązuje się zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za każdy dzień wynajmu zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1. do Umowy.
 2. Wydanie i zwrot Pojazdu.
  1. Najemca otrzymuje Pojazd opisany w Umowie Najmu. Pojazd jest w dobrym stanie, posiada kompletne wyposażenie, dokumenty pojazdu, polisę OC, jeden komplet kluczy, jest sprawny technicznie, bez wad fizycznych i prawnych. 
  2. W chwili wydania Pojazdu Najemca ma obowiązek zapoznania się z jego stanem, opisanym w Protokole przekazania Pojazdu, co potwierdza podpisem. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu Pojazdu powinny zostać zgłoszone przez Najemcę w momencie wydania Pojazdu. 
  3. Przez cały okres wynajmu Pojazd pozostaje własnością Wynajmującego i na jego uzasadnioną prośbę musi zostać oddany do dyspozycji, zwrócony lub wymieniony.
  4. Najemca zwróci Pojazd w stanie niepogorszonym wraz ze wszystkimi dokumentami i wyposażeniem wydanymi wraz z Pojazdem oraz w miejscu i w dniu uzgodnionym z Wynajmującym, nie później niż na 2 dni przed zakończeniem terminu wynajmu, w formie email do osoby upoważnionej ze strony Wynajmującego.
  5. Przed dokonaniem zwrotu Pojazdu Najemca ma obowiązek ponownej weryfikacji stanu Pojazdu. Po sprawdzeniu Pojazdu przez Wynajmującego, Najemca podpisuje protokół odbioru Pojazdu, potwierdzając stan zwracanego Pojazdu.
 3. Odpowiedzialność Najemcy.

a) Szkoda  powstała w trakcie najmu i nierozliczana w ciężar polisy OC sprawcy. do 1845 zł
b) Nieprzestrzeganie zakazu palenia w Pojeździe 615 zł
c) Zgubienie kluczyka Wg cen ASO
d) Zgubienie dokumentów Pojazdu 615zł
e) Usunięcie oznaczeń  307,5 zł
f) Zwrot Pojazdu z zabrudzonym wnętrzem (konieczność prania tapicerki) 307,5 zł/615zł (bus)
g) Zwrot  nie umytego Pojazdu 123 zł
h) Uszkodzenie elementów wnętrza Pojazdu    Wg cen ASO
i) Uszkodzenie felgi, kołpaka, opony   Cena nowejOpony, felgi, kołpaka
j) Zwrot niedotankowanego Pojazdu Koszt rzeczywisty brakującego paliwa.
k) przekroczenie ustalonego limitu kilometrów tj. 3000 km / miesiąc 0,30 zł/km

 1. Zobowiązania Najemcy:
  1. Używać Pojazd w sposób zgodny z załączoną instrukcją obsługi oraz warunkami zawartej umowy.
  2. Nie używać Pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem, w tym również w wyścigach, rajdach i zawodach.
  3. Nie używać Pojazdu wbrew obowiązującym przepisom prawnym np. celnym, drogowym.
  4. Korzystać ze wszystkich urządzeń zabezpieczających, w jakie wyposażony jest Pojazd.
  5. Najemca zobowiązany jest do przechowywania kluczyków i dowodu rejestracyjnego Pojazdu, poza Pojazdem
  6. Używać wynajęty Pojazd jedynie na terytorium Unii Europejskiej.
  7. Nie dokonywać w Pojeździe żadnych zmian bez zgody Wynajmującego
  8. Nie usuwać z Pojazdu żadnych oznaczeń Wynajmującego.„AUTO-SERWIS Ireneusz Ławniczak”
  9. Najemca może wykonywać drobne naprawy lub wymiany elementów zużytych, uszkodzonych, nie przekraczające kwoty 200,00 zł brutto, pod warunkiem że będą wykonane wyłącznie u autoryzowanych partnerów danej marki. Dopuszcza się także zmianę koła na zapasowe lub nowe oraz wymianę spalonych żarówek. Pozostałe zmiany mające na celu usunięcie usterek przez Najemcę wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.
  10. Najemca zobowiązuje się do kontroli terminu lub przebiegu (+/- 500km) przy którym należy dokonać przeglądu okresowego.
  11. Najemca uprawniony jest do przeprowadzania kontroli Przedmiotu Najmu w zakresie stanu technicznego,przestrzegania przepisów i zasad BHP.
  12. W przypadku zwrotu pojazdu z dodatkowymi uszkodzeniami, użytkownik zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (w formie elektronicznej) w ciągu 24godzin od zwrotu pojazdu, pod rygorem pokrycia całkowitych kosztów naprawy.
  13. W razie wypadku, zdarzenia drogowego lub ujawnienia innego uszkodzenia powstałego w wyniku nieznanych okoliczności, obowiązkiem Najemcy jest:
   1. W ciągu 24 godzin od chwili ujawnienia zdarzenia, poinformować Wynajmującego o zdarzeniu drogą elektroniczną przy pomocy email lub telefonicznie. 
   2. Przed upływem 2 dni roboczych od ujawnienia zdarzenia, dostarczyć Wynajmującemu kserokopię prawa jazdy, dokumentu tożsamości kierującego Pojazdem w czasie wystąpienia szkody oraz oświadczenie dot. szkody/zdarzenia.
   3. Przed upływem 2 dni roboczych od otrzymania przez Najemcę, dostarczyć Wynajmującemu policyjny raport powypadkowy określający sprawcę zdarzenia (jeśli na miejsce szkody była wzywana Policja)
  14. W razie kradzieży, obowiązkiem Najemcy jest:
   1. niezwłoczne zgłoszenie zdarzenia na policję oraz poinformowanie wynajmującego o zdarzeniu w ciągu 24 godz. od chwili ujawnienia zdarzenia, drogą elektroniczną przy pomocy email lub telefonicznie. 
   2. Przed upływem 2 dni roboczych od ujawnienia zdarzenia, Najemca zobowiązany jest dostarczyć Wynajmującemu, dowód rejestracyjny, kluczyki, a policyjny raport przed upływem 2 dni roboczych od otrzymania tego dokumentu przez Najemcę.
  15. Najemca ponosi koszty naprawy lub remontu Przedmiotu Najmu powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji, nie będące szkodami komunikacyjnymi: opon, szyb, anten, lusterek bocznych, wycieraczek, nadwozia, podwozia samochodu, a także wnętrza pojazdu (np. uszkodzenia wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów). Jak również koszty napraw uszkodzeń w przypadku nieznanych okoliczności ich powstania lub niezgłoszenia ich w wyznaczonym terminie Wynajmującemu.
  16. Najemca zobowiązuje się przestrzegać zakazu palenia w Pojeździe.
  17. Najemca obowiązany jest do zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów prawa oraz opłat związanych z bieżącym wykorzystaniem Pojazdu (opłaty parkingowe, przejazdowe).
  18. Przedmiot Najmu powinien być zwrócony w takim stanie w jakim został wydany, zatankowany i czysty, z uwzględnieniem normalnego zużycia.
  19. Najemca zobowiązuje się przestrzegać ustalonego limitu kilometrów, który wynosi 3000km/miesiąc.
  20. Odpowiedzialność Wynajmującego.
  21. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty przewożone, zagubione, pozostawione w Pojeździe ani za jakiekolwiek opłaty (mandaty) obciążające Najemcę w związku z używaniem Pojazdu w okresie najmu.
  22. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą samochodem w okresie wynajmu.
 2. Zobowiązania Wynajmującego:
  1. Wynajmujący zobowiązany jest ubezpieczyć Przedmiot Najmu zgodnie z polskimi przepisami. W stawce czynszu zawarte są koszty ubezpieczeń: OC, Autocasco, NNW, oraz do dokonywania wymaganych przeglądów technicznych. Powyższe ubezpieczenie obowiązuje na terenie RP i Europy, za wyjątkiem krajów należących do WNP. Koszty ubezpieczeń pokrywa Wynajmujący.
  2. Wynajmujący zobowiązuje się wydać Przedmiot Najmu wdobrym stanie technicznym, czysty, z pełnym bakiem paliwa oraz uzupełnionym płynem do spryskiwaczy.
  3. Wynajmujący, w stosunku do przedmiotu najmu, gwarantuje Najemcy komplet opon letnich i zimowych, w należytym stanie, odpowiednio do pory roku, wraz z montażem na koszt Wynajmującego.
  4. Wynajmujący winien przekazać Przedmiot Najmu wraz z dowodem rejestracyjnym, potwierdzeniem ubezpieczenia OC, kluczykiem, instrukcją obsługi i bezpiecznej pracy (eksploatacji), oraz zobowiązuje się do przeprowadzania jego bieżącej konserwacji i przeglądów technicznych, oraz każdorazowo na życzenie Najemcy przedstawiania do wglądu ww. dokumentów.
  5. Wynajmujący ma obowiązek wyposażyć przedmiot najmu w gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę odblaskową, koło zapasowe wraz z osprzętem, oraz inne urządzenia wymagane przepisami prawa i ruchu drogowego. Powyższe wyposażenie powinno posiadać wymagane przepisami prawa i ruchu drogowego, wszelkie atesty, pomiary i kontrole techniczne.
  6. Wynajmujący jest zobowiązany do zapewnienia Pojazdu zastępczego w przypadku unieruchomienia Przedmiotu Najmu na okres dłuższy niż 1 dzień, od poniedziałku do piątku, nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy. Klasa samochodu zastępczego będzie w miarę możliwości zgodna z klasą  użytkowanego Pojazdu.
  7. Za dokonane drobne naprawy lub wymiany elementów zużytych, uszkodzonych do kwoty 200,00 zł brutto, należy się Najemcy zwrot poniesionych kosztów, w oparciu o stosowne dokumenty księgowe
  8. W sytuacji rażącego nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, w tym głównie stanu technicznego Przedmiotu Najmu stwarzającego zagrożenia zdrowia lub życia obsługi lub osób trzecich, Najemca ma prawo wstrzymania pracy Przedmiotu Najmu do czasu skutecznego usunięcia stwierdzonych usterek przez Wynajmującego,  powiadamiając o tym Wynajmującego drogą elektroniczną lub telefoniczną. Do czasu usunięcia usterek lub do czasu spełnienia przez Wynajmującego obowiązku z par. 6 ust. 2 – Wynajmującemu nie należy się Wynagrodzenie.

Autoserwis Ławniczak